Diversifying Dialogue Generation with Non-Conversational Text
Hui Su, Xiaoyu Shen, Sanqiang Zhao, Zhou Xiao, Pengwei Hu, randy zhong, Cheng Niu and Jie Zhou.
Neural Data-to-Text Generation via Jointly Learning the Segmentationand Correspondence
Xiaoyu Shen, Ernie Chang, Hui Su, Cheng Niu and Dietrich Klakow.
Improving Multi-turn Dialogue Modelling with Utterance ReWriter
Hui Su, Xiaoyu Shen, Rongzhi Zhang, Fei Sun, Pengwei Hu, Cheng Niu, Jie Zhou.
Answer-Supervised Question Reformulation for Enhancing Conversational Machine Comprehension
Qian Li, Hui Su, CHENG NIU, Daling Wang, Zekang Li, Shi Feng.
Select and Attend: Towards Controllable Content Selection in Text Generation
Xiaoyu Shen, Jun Suzuki, Kentaro Inui, Hui Su, Dietrich Klakow, Satoshi Sekine.
Dialogue generation with GAN
Hui Su, Xiaoyu Shen, Pengwei Hu, Wenjie Li, Yun Chen.
Improving variational encoder-decoders in dialogue generation
Xiaoyu Shen, Hui Su, Shuzi Niu, Vera Demberg.
DailyDialog: A Manually Labelled Multi-turn Dialogue Dataset
Yanran Li*, Hui Su*(equal contribution), Xiaoyu Shen, Wenjie Li, Ziqiang Cao, Shuzi Niu.
A conditional variational framework for dialog generation
Xiaoyu Shen*, Hui Su*(equal contribution), Yanran Li, Wenjie Li, Shuzi Niu, Yang Zhao, Akiko Aizawa, Guoping Long.